Ayaş Belediye Başkanlığından ;TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Geri

Ayaş Belediye Başkanlığından ;TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

14 Eylül 2020

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz sınırları içerisinde bulunan, aşağıdaki listede Mahallesi, Mevkii, Niteliği/Vasfı, Ada numarası, Parsel numarası, Parsel Alanı, Muhammen Bedeli ve Geçici Teminatı yazılı taşınmazların 2886 Sayılı D.İ.K.' nun 45, 46 ve 47' nci maddeleri gereği Açık Artırma Usulü ile satışı yapılacaktır.

            1-  İhale 31/07/2018 Salı günü Saat 14:00' de başlayarak aşağıdaki tabloda gösterilen sıra ile Belediye Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

            2-  İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler;

A-        Yerleşim Yeri Belgesi,

B-        Nüfus Kayıt Örneği,

C-        Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz,

D-        Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin Noter tasdikli  İmza Sirküleri,

E-        Vekâleten katılanlar için Noter’ den onaylı vekâletname,

       İstekliler yukarıda yazılı belgeleri ihale günü saat 13:00’ e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne  teslim edeceklerdir.

            3-  İhaleye katılmak isteyen istekliler Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyadaki bilgileri ve tapu takyidatlarını aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

            4-  Satışı yapılan taşınmazlardan mütevellit bütün vergi, resim ve harç giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

            5-  İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümen' ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri' nin ONAY' ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri' nin fesh etmesi halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

            6-  İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi her gün çalışma saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasında Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir.

            7-  İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satış ihalesinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

 

 

                                                                                                                                                                                             Burhan DEMİRBAŞ

                                                                                                                                                                                             Belediye Başkan V.

 

 

 

 

31.07.2018 SALI GÜNÜ SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLARA AİT LİSTE

 

Sıra No

Mahallesi

Cadde/Sokak Mevkii

Niteliği Vasfı

Ada

Parsel

Hisse Nispeti

Parsel Alanı (m2)

M² Birim Bedeli

Muhammen Bedeli

Geçici Teminat Bedeli

İhale Günü

İhale Saati

1

Hocasinan Mahallesi

Kediyakası Mevkii

Yol

110

213

1/1

18.542,14

20,00

370.842,80

11.125,28

31.07.2018

14:00

2

Evci Mahallesi

Öğülönü Mevkii

Bahçe

152

1

1/1

253,93

50,00

12.696,50

380,90

31.07.2018

14:05

3

Evci Mahallesi

Öğülönü Mevkii

Bahçe

152

2

1/1

445,91

50,00

22.295,50

668,87

31.07.2018

14:10

4

Evci Mahallesi

Köyiçi Mevkii

Arsa

167

1

1/1

346,79

50,00

17.339,50

520,19

31.07.2018

14:15

 

5

Sinanlı Mahallesi

 

Arsa

110

2

1/1

924,00

120,00

110.880,00

3.326,40

31.07.2018

14:20

 

6

Oltan Mahallesi

Sülüklü Mevkii

Arsa

101

207

1/1

1.443,62

100,00

144.362,00

4.330,86

31.07.2018

14:25

7

Oltan Mahallesi

Sülüklü Mevkii

Arsa

101

208

1/1

2.812,63

100,00

281.263,00

8.437,89

31.07.2018

14:30

8

Oltan Mahallesi

Sülüklü Mevkii

Arsa

101

209

1/1

1.847,00

100,00

184.700,00

5.541,00

31.07.2018

14:35

9

 

Oltan Mahallesi

Sülüklü Mevkii

Arsa

101

210

1/1

2.228,55

100,00

222.855,00

6.685,65

31.07.2018

14:40

10

Oltan Mahallesi

Sülüklü Mevkii

Arsa

101

211

1/1

2.533,14

100,00

253.314,00

7.599,42

31.07.2018

14:45

11

Oltan Mahallesi

Sülüklü Mevkii

Arsa

101

212

1/1

2.511,04

100,00

251.104,00

7.533,12

31.07.2018

14:50

12

Oltan Mahallesi

Sülüklü Mevkii

Arsa

101

213

1/1

1.970,34

100,00

197.034,00

5.911,02

31.07.2018

14:55

           

           

                                                                                                                                                                                            Burhan DEMİRBAŞ                                                                

                                                                                                                                                                                            Belediye Başkan V.    

DİĞER DUYURULAR